Volgtoetsen

De volgtoetsen zijn essentieel voor het leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem van Cito (waar zoals eerder vermeldt 80% van alle basisscholen in Nederland gebruik van maken) werkt met deze methode-onafhankelijke volgtoetsen. Twee keer per jaar krijgt uw kind met een dergelijke toets te maken. Zij worden meestal in januari en mei afgenomen. Voor de volgende leergebieden is er een toets: taal, rekenen, lezen, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De toetsen van een leergebied zijn aan elkaar gekoppeld door een speciale meettechniek. Op deze manier kunnen de resultaten van elk leergebied bekeken worden over verschillende leerjaren. Een leraar kan de resultaten voor Rekenen van groep 4 en 5 naast elkaar leggen. Het is dan meteen duidelijk of een leerling vooruitgang boekt. Kinderen hebben vanaf het begin van hun schoolcarrière al te maken met de volgtoetsen, dat wil zeggen dat zij al in de kleuterklas getoetst worden!

DLE-score

De scores van deze volgtoetsen worden gegeven in een letter, van A (hoogste score) tot en met E (laagste score). De letters D en E zijn onvoldoendes. De leerlingen die A scoren vallen onder de 25% hoogst scorende leerlingen (zie onderstaande tabel). Een leerkracht kan deze score omrekenen naar een zogenaamde DLE score. Het leerlingvolgsysteem maakt gebruik van de begrippen DL en DLE om de vorderingen van de leerling in kaart te brengen. De DL staat voor de Didactische Leeftijd, het aantal maanden dat je kind onderwijs volgt. Deze leeftijd wordt berekend vanaf groep 3. Elk schooljaar kent 10 onderwijsmaanden. Aan het einde van groep 3 heeft een kind dus de Didactische Leeftijd van 10, aan het einde van groep 4 een DL van 20 enzovoorts. De letterscores van de volgtoets worden omgerekend naar een DLE, een Didactische Leeftijd Equivalent. Dit is het niveau van de DL op een bepaald moment gemeten. Stel dat de omgerekende score van voor de volgtoets van uw kind dat in groep 5 zit op het gebied van lezen 15 is (aan het begin van het schooljaar), dan heeft het kind een achterstand van 5 maanden op het gebied van lezen. Het kind heeft namelijk al 20 maanden les gehad en de DL is dus 20.