Speciaal onderwijs

Voor kinderen die niet naar een gewone basisschool kunnen omdat zij extra aandacht en zorg nodig hebben is er speciaal onderwijs. Vaak kunnen deze kinderen niet gemakkelijk leren en hebben zij een handicap of gedragsproblemen. Deze kinderen krijgen daarom speciaal onderwijs. Tegenwoordig werken veel reguliere basisscholen samen met scholen voor speciaal onderwijs zodat kinderen zo veel mogelijk naar een gewone basisschool kunnen. In Nederland zijn ongeveer 320 scholen voor speciaal onderwijs. Dit kunnen zowel openbare als bijzondere scholen zijn.

Rugzakje

Een van de manieren waarbij scholen geld ontvangen van de rijksoverheid is via het zogenaamde ‘Rugzakje. Voor iedere individuele zorgleerling krijgt een school een ‘rugzakje’ gevuld met geld. Dit geld kan zowel naar een reguliere basisschool gaan of naar een basisschool voor speciaal onderwijs. De reguliere basisschool gebruikt het geld voor bijvoorbeeld extra begeleiding voor een bepaalde zorgleerling, voor ander soort lesmateriaal of een aangepaste stoel. Voor elke zorgleerling wordt er gekeken wat de ondersteunende behoeften moeten zijn in het onderwijs. Het geld uit het ‘rugzakje’ kan ook gaan naar een basisschool voor het speciaal onderwijs. Zij besteden het geld bijvoorbeeld aan het geven van extra begeleiding op een gewone basisschool.

De Rugzak is bestemd voor kinderen die extra voorzieningen nodig hebben om onderwijs te volgen omdat zij een beperking hebben. De beperkingen die het recht geven op een rugzak zijn verdeeld in 4 clusters, namelijk:

  • Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen
  • Cluster 2: dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak/taal-moeilijkheden
  • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen (bijv. autisme)

Hier gaat het dus om kinderen die zonder extra begeleiding en extra voorzieningen geen regulier onderwijs zouden kunnen genieten en daardoor aangewezen zouden zijn op een speciale school. Om een rugzakje te krijgen heeft uw kind een indicatie nodig voor speciaal onderwijs. Er moet dus aangetoond worden dat het kind extra zorg nodig heeft. Deze indicatie krijgt u via een Regionaal Expertise Centrum (REC). De commissie van het REC beslist of uw kind extra zorg nodig heeft en dus een indicatie krijgt.

Weer samen naar school

Een andere manier waarop scholen geld ontvangen van de rijksoverheid voor groepen zorgleerlingen is via het  een programma ‘Weer samen naar school’. Samenwerkingsverbanden van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs beslissen zelf wat zij met dit geld doen en waar dit geld heengaat. Ook hiermee kunnen leerkrachten betaald worden die in het speciaal onderwijs werken maar op een gewone basisschool ondersteuning geven aan zorgleerlingen. Binnenkort wordt er in de gemeente Den Haag één organisatie gestart waarin de samenwerkingsverbanden van ‘Weer samen naar school’ opgaan, namelijk ‘Samenwerkingsverband passend onderwijs regio Haaglanden’. Dit heeft te maken met de nieuwe regeling in het speciaal onderwijs.