Verslag onderwijsbijeenkomst

Zondag 10 februari organiseerde de fractie Islam Democraten i.s.m. stichting Mijn Kind en School i.o. een onderwijsbijeenkomst voor islamitische ouders. Tijdens deze bijeenkomst stonden een aantal thema’s centraal, waaronder ouderbetrokkenheid, meertaligheid en toetsen op school.

Ouderbetrokkenheid

Speciale gast tijdens deze onderwijsdag was Dr. Frederik Smit, coördinator van het Expertisecentrum Ouders, school, buurt, van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dr. Smit sprak de zaal in bevlogenheid toe over de verschillende facetten van ouderbetrokkenheid. Van de voorwaarden waar scholen aan moeten voldoen tot aan wat ouders kunnen doen om hun kind te stimuleren. Conclusie was dat ouderbetrokkenheid niet vanzelf komt. Het is iets wat de school en ouders samen moeten doen. Hieronder kunt u een kleine 10 minuten van de lezing bekijken.

Meertaligheid op school

De heer Zeki Arslan, expert op het gebied van meertaligheid, gaf de deelnemers een workshop over meertaligheid in Nederland. Hij gaf een chronologische en juridische beschouwing van meertaligheid in het onderwijs in Nederland. Een van de zaken die tijdens zijn presentatie naar voren kwam is dat meertaligheid er wel is in het Nederlands onderwijs maar zich beperkt tot Europese talen. Na afschaffing van OALT (Onderwijs in Allochtone Levende Talen) verdween ook de (niet-Europese) meertaligheid uit het primair onderwijs in Nederland. Vreemd genoeg heerst de opvatting dat meertaligheid slecht is voor kinderen, niet alleen onder beleidsmakers en onderwijsprofessionals maar ook bij allochtone ouders. De heer Arslan gaf aan om vooral je moedertaal met je kinderen te spreken op jonge leeftijd. Een tip: Een van de ouders spreekt structureel de moedertaal met het kind en de andere ouder het Nederlands. Op deze manier wordt er structuur aangebracht in het gelijktijdig leren van 2 talen. Het leren van een taal vergt wel een investering. Een investering in trainingen in didactiek en methodiek. Voor deze investering ontbreken echter middelen. Trainingen zijn er in kleine mate maar taal specifieke Nederlandse methodieken gericht op ouders en jonge kinderen ontbreken voor de meeste niet-Europese talen. Juist voor derde generatie migranten is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over goede methodieken omdat deze groep de eigen moedertaal in veel mindere mate beheerst dan de eerste en tweede generatie. Hier valt dus nog een grote slag te maken. De vraag is alleen: Wie neemt de verantwoordelijkheid?

Toetsen op school

Mevrouw Esther Niemeijer en Feka Ozturk, Interne begeleiders binnen het primair onderwijs, verzorgden een presentatie over toetsingen binnen het primair onderwijs. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 3 manieren van toetsen. Methode afhankelijke toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Methode afhankelijke toetsen vinden over het algemeen plaats om na te gaan of de behandelde stof voldoende beheerst wordt. Er wordt bijvoorbeeld 3 weken lang bepaalde stof onderwezen waarna er een toets plaatsvindt. Het gaat voornamelijk om korte termijn doelen, bijv. het leren schrijven van een bepaalde letter.

Hiernaast vinden er ook methode onafhankelijke toetsen plaats. De meest bekende methode onafhankelijke toets is de citotoets in groep 8. Dit is echter niet de enige methode onafhankelijke toets. Gedurende een schoolloopbaan vinden er geregeld methode onafhankelijke toetsen plaats. Deze toetsen hebben betrekking op verschillende onderdelen, bijv. toetsen voor rekenen, schrijven, begrijpend lezen etc. Methode onafhankelijke toetsen geven aan waar het kind relatief gezien, in verhouding tot andere kinderen, staat. Een kind kan bijvoorbeeld bij de 20% best scorende kinderen horen. Dit is dan de hoogste score. Toetsen geven de ontwikkeling van een kind aan. Zowel de positieve als de negatieve ontwikkeling. In het geval van een negatieve ontwikkeling kan er tijdig worden ingegrepen om een achterstand weg te werken.

Als ouder heeft u altijd het recht op inzage in de resultaten van toetsen. Doe dit ook als ouder. Bespreek tijdens ouderavonden of tussentijds de toetsen met de docent. Zo heb je als ouder te allen tijde zicht op waar uw kind staat. Je kunt als ouder ook naar de ontwikkelingslijn van uw kind vragen. Zo heeft u inzicht in de groei ten opzichte van eerdere periodes of leerjaren. Mocht uw kind een achterstand hebben dan kunt u de docent vragen wat de interventies zijn. Scoort uw kind heel goed dan kunt u ook verzoeken om verrijking zodat uw kind wel geprikkeld wordt op school.