In gesprek met school

Zoals vaker vermeldt is het erg belangrijk om actief betrokken te zijn bij het onderwijs van uw kind. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de gesprekken met school. Via de leerkrachten komt u te weten hoe het met uw kind gaat op school. Zo kunt u te horen krijgen dat uw kind erg goed scoort en dat u zich nergens druk over hoeft te maken, maar u kunt ook te horen krijgen dat het kind op bepaalde vlakken achterloopt op de rest van zijn of haar klasgenootjes. Ook kan het emotioneel gezien niet zo goed gaan, omdat uw kind bijvoorbeeld erg verlegen is in de klas of omdat het kind gepest wordt. Gesprekken met de leerkrachten zijn dus enorm belangrijk.

Scholen organiseren deze gesprekken op verschillende manieren. Soms hebben zij ouderavonden of informatie avonden waar ouders ingelicht worden over verschillende onderwerpen. Ouders kunnen bijvoorbeeld te horen krijgen waar de leerlingen mee bezig zijn in de klas en met welke methoden zij te maken hebben. Ook kunnen zij informatie krijgen over hele specifieke zaken zoals het gebruik van internet in de klas of wat er allemaal behandeld is in de medezeggenschapsraad.

Naast deze ouderavonden organiseren basisscholen een aantal keer per jaar Tienminutengesprekken. In deze gesprekken krijgt u als ouder te horen hoe het gaat met uw eigen kind. Ouders krijgen dus 10 minuten de tijd om met de leraar te praten over de vorderingen op school van het kind. Meestal worden deze gesprekken gepland nadat uw kind een rapport heeft gehad of een belangrijke toets. Het is dus goed om te weten hoe er op de basisschool wordt getoetst om goed mee te kunnen praten met de leraar. U kunt bijvoorbeeld vragen om de uitslagen van de volgtoetsen te bespreken en hoe het rapportcijfer verder tot stand is gekomen.

Daarnaast kiezen sommige scholen er ook voor om huisbezoeken te ondernemen. De school stuurt zijn leraren op bezoek bij de leerlingen om op die manier in contact te komen met ouders en om zich beter met de leerling te kunnen inleven. Zo proberen leraren een beter beeld te krijgen van de thuissituatie en de woonomgeving. Het maakt de relatie tussen docent en ouder ook persoonlijker waardoor contact opnemen met elkaar makkelijker wordt.

Misschien wel het belangrijkste gesprek met de leraar is het gesprek over het schooladvies van uw kind. Dit gesprek wordt gevoerd in groep 8 naar aanleiding van het schooladvies dat de leraar gegeven heeft aan uw kind. Het gaat hier om de keuze voor het type voortgezet onderwijs waar uw kind na de basisschool het beste heen zou gaan. U vindt onder het kopje ’gesprek schooladvies voortgezet onderwijs’ in het menu hiernaast meer informatie hierover.

Niet alleen gesprekken met school zijn belangrijk om meer informatie te krijgen over hoe het met uw kind gaat en wat er op school speelt, maar er zijn nog meer manieren om vooral over dit laatste informatie te krijgen. U kunt bijvoorbeeld een kijkje nemen in de jaarlijks verschijnende schoolgids. Dit is een gids waarin onder andere staat wat de onderwijsdoelen zijn van de school, wat de lesuren zijn, hoe hoog de ouderbijdrage zal zijn voor dat jaar, hoe de overblijf geregeld is en wat er gedaan wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het is dus goed om deze gids door te nemen voordat het nieuwe schooljaar start. Bovendien is het goed om de website van de school in de gaten te houden. Hier staan vaak nieuwtjes op en vaak kunt u de schoolkrant of een nieuwsbrief inzien waar ook veel informatie uit te halen valt.